Thông tin chung
Tìm kiếm
 Tin tức   Nội dung khác
Bảng giá chứng khoán trực tuyến
Chuyên mục cộng tác với
Công ty CK Vietcombank
HOSE HaSTC
Mã CKTCKhớp lệnh+/-
GiáKL
Số lần truy cập: 4.173.464
Đang trực tuyến: 7
Quy chế tính điểm học phần cho Cao đẳng và Trung cấp
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH, CĐ, TCCN HỆ CHÍNH QUY
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:    305/HD – CĐCNHN
V/v hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo ĐH, CĐ và TCCN hệ chính quy
                        Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH, CĐ, TCCN HỆ CHÍNH QUY
 
          Ngày 26/6/2006 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy. Ngày 01/8/2007 Bộ có quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT về việc ban hành quy chế đào tạo TCCN hệ chính quy, ngày 05/5/2008 nhà trường ban hành công văn số: ……/ĐT-CĐCNHN hướng dẫn thực hiện quy chế 25/2006 và 40/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Sau gần hai năm thực hiện, hướng dẫn số: ……/ĐT-CĐCNHN ngày 05/5/2008 đã bộc lộ một số điểm chưa chặt chẽ. Vì vậy để thuận tiện cho việc thực hiện của giáo viên và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý; Hiệu trưởng hướng dẫn việc thực hiện hai bản quy chế số 25 và 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
I.     Cách tính điểm học phần (chung cho cả Cao đẳng và TCCN )
*   Điểm học phần gồm 2 phần:
-         Điểm kiểm tra:
+ Điểm kiểm tra gồm điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ, điểm đánh giá nhận thức và thái độ thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm tiểu luận … vv gọi chung là điểm kiểm tra.
+ Số lần kiểm tra bằng số đơn vị học trình của học phần, không tính hệ số.
+ Điểm trung bình kiểm tra tính đến một chữ số thập phân.
-         Điểm thi kết thúc học phần:
+ Điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.
*   Điểm học phần: bằng điểm trung bình kiểm tra cộng với điểm thi nhân với 2 tất cả chia cho 3.
Công thức: ĐHP = (ĐTBKT + 2.Đt )/3
- ĐHP   :  Điểm học phần
              + Đối với CĐ: ĐHP làm tròn đến phần nguyên
              + Đối với TCCN: ĐHP làm tròn đến một chữ số thập phân.
- ĐTBKT: Điểm trung bình kiểm tra, làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Đ­t       : Điểm thi, làm tròn đến phần nguyên.
II.  Một số điều cần lưu ý:
1.   Số lần kiểm tra bằng số ĐVHT của học phần.
- Nếu HS, SV thiếu điểm kiểm tra do nghỉ học không có lý do cho 0 điểm. Nếu HS, SV nghỉ có lý do thì giáo viên bố trí cho SV, HS kiểm tra bù.
2.       Bảng điểm kiểm tra, trung bình kiểm tra, điểm thi kết thúc học phần, điểm học phần do giáo viên lập theo mẫu số 2, lập xong giáo viên công bố cho HS, SV và nộp về Khoa và phòng Đào tạo trước 7 ngày sau khi thi kết thúc môn học (mẫu số 2 kèm theo).
3.       Điều kiện dự thi: HS, SV phải có mặt nghe giảng đủ 80% số giờ quy định của học phần.
- Nếu nghỉ học không có lý do quá 20% số tiết quy định thì không được dự thi lần 1, nhận điểm 0. Phải đóng lệ phí và học bù đủ số tiết quy định thì được dự thi kết thúc học phần ở lần thi thứ 2.
- Nếu nghỉ học có lý do quá 20% số tiết quy định, được trưởng khoa đồng ý, giáo viên bố trí học bù đủ số tiết qui định thì sẽ được dự thi ở lần thi thứ 2 nhưng được tính điểm thi lần 1. Nếu thi không đạt sẽ được bố trí thi lại ở các kỳ thi sau.
- HS, SV đã thi lần 2 mà điểm học phần vẫn < 5 thì phải đăng ký học lại cùng với khoá sau.
* HS, SV được quyền làm đơn phúc khảo về điểm thi kết thúc học phần, quy trình phúc khảo như sau:
- Sau khi thi 07 ngày các giáo viên phải công bố điểm thi (điểm học phần như mẫu số 02) cho SV, HS biết.
- Thời gian xin phúc khảo không quá 15 ngày kể từ ngày công bố điểm.
- Học sinh – sinh viên xin phúc khảo phải:
+ Nộp đơn xin phúc khảo cho khoa phụ trách môn xin phúc khảo.
+ Nộp tiền lệ phí 15.000đ cho phòng QLHSSV.
- Khoa tổ chức chấm phúc khảo (giáo viên chấm phúc khảo không phải là giáo viên đã chấm ở lần đầu).
- Kết quả chấm phúc khảo phải được thông báo lại cho HS-SV không quá 7 ngày kể từ khi nhận đơn xin phúc khảo và giải quyết như sau:
+ Điểm phúc khảo cao hơn điểm chấm lần đầu thì phải trả lại tiền lệ phí cho HS- SV và công nhận điểm phúc khảo là điểm chính thức.
+ Điểm phúc khảo bằng hoặc thấp hơn điểm chấm lần đầu thì không phải trả lại tiền lệ phí và SV- HS phải nhận kết quả điểm chấm phúc khảo là điểm chính thức.
- Tiền lệ phí chấm phúc khảo được sử dụng theo quy định chung của nhà trường.
            Trên đây là một số điểm hướng dẫn việc thực hiện qui chế 25 và 40 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn này được thực hiện từ học kỳ V CĐ khoá 1, học kỳ III CĐ và TCCN khoá 2, học kỳ I CĐ và TCCN khoá 3 trở đi. Ngoài những điều nêu trong hướng dẫn, thực hiện như trong quy chế.
            Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
 

Nơi nhận:
-          Các Phòng, Khoa, tổ;
-          Lưu: TCHC, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
NGƯT. Vũ Đức Thịnh

Nội dung đầy đủ xin Download

HiTech


Tin tức nổi bật